Mentaliseringsbaserad terapi (MBT)

En terapiform som är nyligen utvecklad för svårigheter med att reglera känslor, att fungera i relationer till andra, att bromsa destruktiva impulser och ha en stabil självbild. Används för att behandla den psykiatriska diagnosen borderline personlighetssyndrom eller emotionellt instabilt personlighetssyndrom. Svårigheter av det här slaget finns i olika grader och även om du har mindre allvarliga problem av samma slag kan ha hjälp av att arbeta med mentalisering. Undrar du över om metoden kan passa dig, hör av dig så kan jag svara på frågor eller ses för att göra en kartläggning av dina problem.

Jag är specialiserad psykoterapeut inom mentalisering och har tidigare arbetat sju år vid den terapienhet som introducerade metoden i Sverige (MBT-teamet Huddinge). Jag har utbildats och handletts av metodens grundare Peter Fonagy och Anthony Bateman. Deras forskningsstudier har gjort metoden alltmer spridd som en viktig evidensbaserad terapimetod. Jag har arbetat med att utbilda behandlare med olika yrkesbakgrund i MBT under flera år vid Karolinska Institutet och undervisar nu regelbundet vid Linköpings universitet. Vidare arbetar jag som handledare i metoden.

Mentalisering handlar om att förstå sig själv och andra utifrån tankar och känslor. Du behöver ”läsa” andra människors avsikter på ett nyfiket och balanserat sätt för att kunna navigera socialt och fungera i nära relationer. Mentalisering är också väsentligt för att kommunicera med andra på ett konstruktivt sätt och inte hamna i konflikter eller missförstånd. Relationen till dig själv är lika viktig och där handlar mentalisering om att kunna utöva självomsorg, se både dina styrkor och svagheter, vara förlåtande mot dig själv och inte fastna i självanklagelser eller grubblerier. I mentaliseringsbaserad terapi är mitt mål som din terapeut att främja din mentaliseringsförmåga genom spegling av känslotillstånd, hjälp att stanna upp och tänka efter innan du agerar, reflektion över dina känslor och tankar och ett djupgående fokus på relationer i ditt liv. Som terapeut är jag nyfiken och icke-expert, det vill säga tar inte för givet vad du vill eller behöver utan använder min kompetens för att stärka dina förmågor.