Publikationer

”Gruppterapihandledning och mentaliseringsbaserad terapi (MBT)”, kapitel 6 i ”Relationella perspektiv på handledning”, red. Rolf Holmqvist och David Clinton.

 

Boken ”Relationella perspektiv på handledning” grundar sig på teoretisk litteratur och empirisk forskning som i allt högre grad understryker relationens betydelse för såväl behandling som handledning. Kapitlen i boken tar upp frågor som relationella perspektiv på handledning av individuell psykoterapi, gruppbehandling, arbete med barn och ungdomar, socialt arbete, familjeterapi, läkares arbete, internetbaserade behandlingsinsatser och psykoterapiutbildning.

 

Relationella perspektiv på handledning vänder sig till personer med olika yrkesbakgrund och teoretiska utgångspunkter och är relevant för alla former av behandlingsarbete där människor möts. Med hjälp av praktiska exempel illustrerar författarna hur relationella perspektiv kan användas och integreras i arbete med utmanande kliniska situationer för att öppna dörrar till förändring.

 

Mitt kapitel om ”Gruppterapihandledning och mentaliseringsbaserad terapi (MBT)” handlar om gruppterapi i MBT och om att handleda teamprocesser, att integrera grupp- och individualterapi och hur relationella fenomen utspelar sig i behandlingen.

 

Mentaliseringsbaserad terapi: en relationell terapiform.

 

En artikel i tidskriften Psykoterapi där jag analyserar den relationella psykodynamiska terapins närhet till mentaliseringsbaserad terapi, och skillnaderna.

 

Anknytningsprocesser i mentaliseringsbaserad terapi.

 

En artikel i tidskriften Psykoterapi där jag beskriver ett forskningsprojekt som handlar om hur patienterna får en allians till och en anknytning till sina terapeuter och hur deras anknytningsmönster inverkar på det. Jag lyfter också fram kliniska aspekter av att arbeta med olika anknytningsmönster hos personer med borderline / emotionellt instabilt personlighetssyndrom.